پیام صبح گاهی من همیشه تازه دم است

برای تمام هفت روز هفته تان شادی دم کرده ام

بخندید و هر روز یک فنجان دعا مهمان ما باشید...

یادتان باشد که:

آرامش را باید توی وجود خودتان پیدا کنید و این را بدانید که خدا همیشه مواظب شماست...مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش