وقتی خیس از باران به خانه رسیدم...

برادرم گفت :چرا با خودت چتر نبردی؟

خواهرم گفت :چرا تا بند آمدن باران صبر نکردی؟

اما مادرم در حالی که موهای مرا خشک می کرد گفت:

امان از باران بی موقع !

این است معنی مادر...


دکتر شریعتی

مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش