چرا وزن انسان روي خط استوا كمتر مي شود ؟
بله اين درست است . البته اگر فكر مي
كنيد براي خلاص شدن از شر اضافه وزن كافي است يك بليط هواپيما به مقصد يك شهر
استوايي بگيريد ، دست نگه داريد و اول بقيه مطلب را بخوانيد :
شهرهايي كه روي خط
استوا قرار دارند ، حدودkm 3 نسبت به شهرهاي اروپا و آسياي ميانه دورتر از مركز
زمين هستند و اين باعث مي شود در آنها شتاب جاذبه ضعيف تر باشد . همچنين گردش زمين
هم روي اين امر تأثير مي گذارد و باعث مي شود يك نيروي رو به خارج ناچيز به اجسام
واقع در اين مكان وارد شود . درست مثل لباس خشك كن هاي گردشي كه به آب درون لباسها
يك نيروي گريز از مركز وارد مي كنند . نيروي وارد شده بر اجسام به دليل حركت گردش
زمين يك نيروي شعاعي است و چون جهت آن خلاف جهت نيروي گرانش است ، باعث كم شدن
تأثير گرانش مي شود .
وقتي دو تأثير گفته شده با هم جمع شوند ، در مجموع چيزي
حدود 3 درصد از وزن هر شخص در استوا كم مي شود . يعني يك فرد 70 كيلويي ، در استوا
تنها 200 گرم از وزنش كم مي شود . پس شما مي توانيد در خانه خود بنشينيد و به جاي
سفر به استوا ، براي كم كردن وزن خود ، يك رژيم ساده غذايي بگيريد و همان قدر
وزنتان را كم كنيد .