علت جرقه زني در سنگ چخماخ چيست؟
سنگ چخماخ با نام flint معروف مي باشد، تيره
رنگ مي باشد و در شاخه کوارتزها قرار مي گيرد Flint نوع کوارتز آلفا مي باشد که تا
دماي 573 درجه سانتيگراد پايداري دارد و به صورت گرهکهايي در گچ و سنگ آهک يافت مي
شود .از سنگهاي حاوي سيليس SiO2 كه عموماً منشاء رسوبي دارند مي باشد. اين سنگها
يك پارچه بوده كه به علت نقص ساختماني در برخورد با يكديگر جرقه زده و O-3 آزاد مي
نمايد اين سنگ بانام سنگ آتشزنه معروف ميباشد .

- چرا لايه ازن در نواحي
قطبي كه آلايندها كمتر است سوراخ شده است ولي در مناطق ديگري كه عملياتهاي صنعتي و
آلايندهها وجود دارد سوراخ نشده است ؟
مهمترين عامل وجود ابرهاي استراتوسفري در
نواحي قطبي است به دليل سردتر بودن قطب جنوب اين ابرها در آنجا پايدارترند تابش
پرتوهاي فرا بنفش خورشيد در آغاز بهار باعث آزاد شدن راديکال هاي کلر در مجاورت
بلورهاي يخ موجود در اين ابرها مي گردد