چرا عقربه ساعتها ساعتگرد مي چرخد؟
بهتر است سوال را به اين صورت بپرسيم: چرا
جهت فعلي حرکت عقربه ها، به عنوان جهت استاندارد ساعت پذيرفته شده است؟ جواب اين
سوال را با يک کلمه مي توان داد؛ ساعت آفتابي ، ساعت آفتابي يکي از اولين ساعتهاي
مورد استفاده بشر به معني واقعي آن بود؛ يعني به جاي اندازه گيري يک بازه زماني مثل
ساعت شني يا آبي مي توانست به هر لحظه روزه يک زمان نسبتا مطلق ، نسبت بدهد و از
اين نظر، مي توان آن را پدر ساعتهاي امروزي به حساب آورد. اين ساعت نخستين بار در
عرضهاي مياني نيمکره شمالي که محل بيشتر تمدنهاي باستان بود ابداع و به کار گرفته
شد. در اين عرضها، خورشيد همواره از جنوب مي آيد و بنابراين با توجه به حرکت شرق به
غرب آن ، سايه يک شاخص در طول روز، يک سير ساعتگرد را مي پيمايد. به نظر مي رسد
دليل انتخاب جهتي که در حال حاضر به آن ساعتگرد مي گوييم ، به عنوان جهت استاندارد
حرکت عقربه هاي ساعت نيز همين باشد. در واقع ، اگر تمدنهاي بشري سازنده تاريخ در
نيمکره جنوبي بودند، به احتمال زياد الان عقربه ها برعکس مي چرخيدند.