خطرناکترین حیوانات
به طور کلی حیوانات خطرناک آنهایی هستند که به
صورت مستقیم یا غیر مستقیم آسیبهای انسانی را موجب می شوند. اگر در جنگل پیادهروی
کنیم ممکن است با چندین حیوان خطرناک مواجه شویم. در ادامه این مطلب برخی از
مرگبارترین حیوانات جهان را معرفی می کنیم. برای انتخاب این حیوانات معیارهای
مختلفی مانند میزان حمله به انسان، آمار مرگ و میر حاصل از حمله آنها، جراحات، زهر،
اندازه، وزن، دندان، پنجه و احتمال مواجه با انسان در نظر گرفته شدهاند.
به رغم مرگبار بودن این
حیوانات باید به این نکته توجه داشت این ما هستیم که به قلمرو زندگی آنها نفوذ کرده
و حتی موجب انقراض گونههای مختلف جانوری و گیاهی شدهایم.

خرس


خرسها یکی از خطرناکترین حیوانات جنگل محسوب می شوند که حتی برخی مواقع
برای یافتن غذا به حومه شهرها نزدیک می شوند. در حال حاضر 8 گونه خرس وجود دارند و
وزن نمونههای بزرگ و بالغ آنها می تواند به 750 کیلوگرم و حتی بیشتر نیز برسد. قد
خرسها نیز در حالت ایستاده می تواند به دو متر و نیم و یا حتی بیشتر برسد.

کوسه


کوسهها از خطرناکترین جانوارن آبزی محسوب می شوند. حدود 400 نوع کوسه
وجود داشته که از نظر اندازه و وزن دامنه گستردهای را شامل می شوند. دندانهای
ردیفی کوسهها به طور دائمی در حال رشد بوده و در صورت از دست دادن تعدادی از آنها
هنگام شکار، دندانهای جدید جایگزین خواهند شد. تیزی دندان و قدرت آرواره کوسههای
بزرگ مانند کوسه سفید تا اندازهای است که به راحتی می توانند در سختترین مواد
نفوذ کنند.