تا پیش از این وسایل الکترونیکی زیادی را دیده بودیم که میشد با دستکاری چیزی، راهشان انداخت. اما این یکی، اثر طراحی شده کارین یوهانسن از دانشگاه کنستفاک سوئد است و لامپی دارد که با چرخانیدن حباب کرویاش روشن میشود. هر چند که چرخاندنش بههرحال بدون دردسر نیست، اما دیدن چراغ بیسیمی که میز کارتان را روشن میکند، جالب است.