۱الف) نیروهای بینملکولی عامل اصلی بروز خواص فیزیکی مانند سختی و نرمی،دانسیته، نقاط ذوب و جوش و ... میباشند.
امروزه نیروهای بینملکولی را به صورت عام نیروهای واندر والس و نیروهای بین ملکولهای غیرقطبی را نیروهای لاندن مینامند.
انواع نیروهای بینملکولی:
1)
نیروهای دوقطبی- دوقطبی بین ملکولهای قطبی وجود دارند. این گونه ملکولها دارای دو قطبیهای همیشگی هستند به طوری که قطب مثبت یک ملکول تا حد امکان به قطب منفی ملکول کناری نزدیک میشود که در این شرایط بین ملکولهای مجاور یک نیروی جاذبه الکتروستاتیکی به نام نیروی دوقطبی به وجود میآید.
با توجه به الکترونگاتیوی اتمها در یک ملکول دو اتمی میتوان میزان قطبیت ملکول و جهتگیری قطبهای مثبت و منفی را پیشبینی کرد، اما پیشبینی قطبیت ملکولهای چنداتمی باید مبنی بر شناخت شکل هندسی ملکول و آرایش جفتالکترونهای آزاد باشد.
2)
نیروهای لاندن (پراکندگی)
ملکولهای غیرقطبی، دوقطبی همیشگی ندارند ولی با وجود این، همه مواد غیر قطبی را میتوان مایع کرد. از اینرو، افزون بر نیروی دوقطبی، باید نوع دیگری از نیروی بینملکولی وجود داشته باشد. تصور میشود بر اثر بر همکنشهای ملکولهای مجاور، ابر الکترونی یک ملکول به نحوی تغییر شکل میدهد که بخشی از ملکول به مقدار بسیار کم منفیتر از بخشهای دیگر میشود و اندکی بعد، به علت حرکت الکترونها جهت دوقطبی موقت تغییر میکند. اثر این دوقطبیهای موقت یکدیگر را حذف میکنند، طوری که ملکول غیرقطبی فاقد دوقطبی همیشگی میشود.
ولی دوقطبیهای مواج و موقت یک ملکول، دوقطبیهای مانند خود را در ملکولهای مجاور القا میکنند و نیروی جاذبه بین این دو قطبیهای موقت، نیروی لاندن را تشکیل میدهد. نیروی لاندن بین ملکولهای قطبی هم وجود دارد، اما تنها نیروی بینملکولی موجود در ملکولهای غیرقطبی است.
قدرت نیروهای لاندن به قطبشپذیری ملکولها و قطبشپذیری در درجه اول به اندازه ملکول بستگی دارد. با افزایش اندازه و وزن ملکول بر قدرت نیروهای لاندن افزوده میشود. از میان دو ملکولی که دارای وزن ملکولی یکسان ولی شکل و اندازه متفاوتی هستند، الکترونهای ملکول کوچکتر آزادی کمتری دارند و دوقطبی موقت به آسانی در آن ایجاد نمیشود. بنا بر این نیروی بینملکولی آن ضعیفتر از نیروی بینملکولی ملکول بزرگتر است که الکترونهایش آزادی بیشتری دارند.


۲الف) گاز مرداب در باتلاقها و مردابها تولید مىشود و به آن بیوگاز نیز میگویند. این گاز بر اثر واکنشهای میکروارگانیسمهای بیهوازی در محیطی که مواد آلی در آن وجود دارد تولید میشود. بیوگاز مخلوطى از سه گاز متان، دى اکسید کربن و سولفید هیدروژن است. ترکیب عمده و سوختنی بیوگاز، متان است که تا ۷۰ درصد آن را شامل مىشود و به تنهایی بىرنگ و بىبو است. دو ترکیب دیگر بویژه سولفید هیدروژن که سهم آن ناچیز است، سمى است. از مزیتهاى مهم متان در برابر دیگر سوختها این است که هنگام سوختن، گاز سمى و خطرناک منوکسید کربن تولید نمىکند و مىتوان از آن به منزله سوخت ایمن و سالم در خانه استفاده کرد.

۳الف) مواد در حالت گازی فقط رسانای گرما هستند ورسانای برق نیستند. تنها گازی که میتواند رسانای برق باشد، پلاسماست که مخلوطی از کاتیون و الکترون است و آن را به عنوان حالت چهارم ماده میشناسند.

۴الف) اتمهای یک عنصر که عدد اتمی یکسان اما عدد جرمی متفاوت دارند را ایزوتوپ مینامند. اختلاف در عدد جرمی نیز از اختلاف در شمار نوترونها ناشی میشود. چون شمار الکترونها و پروتونهای یک عنصر تعیینکننده خواص شیمیایی آن عنصر است، ایزوتوپها خواص شیمیایی یکسان دارند. برای مثال اختلاف آهن و منگنز و اینکه اتم آهن، آهن است و ویژگیهای منگنز را ندارد، فقط به دلیل اختلاف در شمار الکترونها و پروتونهای آنهاست.
بنا بر این، دو ایزوتوپ به دلیل داشتن الکترونهای برابر، رفتار یکسانی در واکنشهای شیمیایی دارند و اگر یکی با اتم دیگر واکنش دهد، اتم دیگر هم مانند اولی رفتار میکند. اما در ویژگیهای فیزیکی کمی متفاوتند، چون نوترون دارای جرم بیشتری نسبت به الکترون است و به همین دلیل گفته میشود آن دسته از ویژگیهای فیزیکی ایزوتوپها که به جرم وابسته است با هم فرق دارد اما آن دسته از ویژگیهای فیزیکی که به جرم وابسته نیست مانند رنگ و بو مانند ویژگیهای شیمیایی یکسان میباشند.