علی ذبیحی بعد از ظهر امروز در بازدید از مدارس شهرستان شهریار اظهار کرد: طرح طراوت برای توجه ویژه به ایام فراغت دانشآموزان و غنیسازی آن، با یک برنامهریزی منسجم و هدفمند در شهرستان شهریار اجرا میشود.
وی با اشاره به لزوم توجه به استراحت دانشاموزان بعد از دوران سالانه تحصیلی بیان کرد: پایان یافتن امتحانات مدارس برای دانشآموزان شروع فصل تازهای به عنوان اوقات فراغت و استراحت است و مسئولان باید از این فرصت پیش آمده برای تعالی دانشآموزان استفاده بهینه ببرند.
مدیر آموزش و پرورش شهریار با اشاره به لزوم غنیسازی و هدفمند کردن اوقات فراغت دانشآموزان برای تعالی آنها تصریح کرد: ظرفیت و انرژی جوانان و نوجوانان یک استعداد اجتماعی و ظرفیت انسانی بسیار بالا است که میتوان از آن برای شکوفایی و پویایی بیشتر جامعه استفاده بهینه کرد.
وی افزود: به همین دلیل تنظیم برنامههای دقیق برای شناخت، هدایت و بسترسازی ساختارهای مناسب و متناسب با نیاز این بخش فعال و پویای جامعه به عنوان موتور محرکه طراوت و پویایی اجتماع میتواند فرصتهای قابل توجهی برای جامعه ایجاد کند.
ذبیحی گفت: به عبارت دیگر این امر از سویی آسیبها و تهدیدهای اجتماعی را کاهش و از طرف دیگر افزایش ظرفیتهای اجتماعی را در پی خواهد داشت که به همین دلیل آموزش و پرورش شهرستان شهریار در سال جاری با توجه ویژه به اهمیت این امر، اوقات فراغت را در دو بخش متمرکز کرده است.
مدیر آموزش و پرورش شهریار تصریح کرد: در بخش اول میتوان به فعالیتهای پرورشی و توسعه مهارتهای فردی و اجتماعی که با طرحهایی از قبیل طرح هجرت و کلاسهای پایگاههای تابستانی برنامهریزی میشود، اشاره کرد.
وی افزود: بخش دوم برنامههای تابستان پیش رو در قالب طرح طراوت برای دانشآموزان برنامهریزی شده است که طرح رویکرد استعدادیابی ورزشی دانشآموزان در تابستان است و میتواند بستر مناسبی را برای شناخت و باروری استعداد دانشآموزان از یک سو و توسعه ورزش همگانی در سطح دانشآموزی را از سوی دیگر فراهم آورد.
ذبیحی اظهار کرد: به همین منظور اقدامات مناسبی در راستای اجرای هرچه بهتر این طرح صورت گرفته است که از جمله میتوان به نوسازی و بهسازی فضاهای ورزشی از قبیل استخر و سالنهای ورزشی، مناسبسازی سالنها برای ورزشهای پایه دانشآموزی و جذب و به کارگیری نیروهای متخصص ورزشی اشاره کرد.
وی در پایان متذکر شد: تمامی دانشآموزان باید با استفاده بهینه از فرصت پیش روی خود در طرح طراوت شرکت کنند و اوقات فراغت پرنشاطی را برای خود رقم بزنند.
طرح طراوت مخفف طرح رویکرد استعدادیابی ورزش تابستانی است که برای اولین بار در سطح شهرستان شهریار به اجرا گذاشته شده است.