گروه بینالملل: کمیته آموزش، علم و فناوری ایالت ترنگانو در مالزی از مسلمانان چین دعوت کرد که برای مطالعات قرآنی به این ایالت بروند.

به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از خبرگزاری مالزی(Bernama)، غزالی طیب، رئیس کمیته آموزش، علم و فناوری ایالت ترنگانو که به «دارالایمان» مالزی معروف است، گفت: چندین مؤسسه آموزش اسلامی در این ایالت آماده ارائه بستههای آموزشی بهویژه آموزشهای قرآنی به مسلمانان چینی هستند.
وی افزود: 30 میلیون مسلمان در چین زندگی میکنند و گردشگری فقط برای گردشگران معمولی نیست بلکه میتوان در زمینه دینی نیز گردشگر داشته باشیم و متقاضیان دریافت آموزشهای دینی را به مالزی دعوت کنیم.
به گفته غزالی، گردشگری آموزشی یکی از بخشهای اصلی صنعت گردشگری در ایالت ترنگانوی مالزی است و مقامات این منطقه طرحهای متعددی را برای این منظور در دست اجرا دارند.