آدم های منفی به پیچ و خم های جاده می اندیشند و آدم های مثبت به زیبایی های طول جاده ...

عاقبت هر دو به مقصد می رسند اما یکی با حسرت و دیگری با لذت ...

از زندگی لذت ببر و قدر ثانیه های خودت را بدان ...

چون زمان ارزشمند است و ما یک بار بیشتر زندگی نمی کنیم...


مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش