تو همیشه مهربان و خندان باش

زبانت اگر شیرین باشد همه پروانه ها گرد تو خواهند آمد...

اگر قلبت دریای رحمت و بخشش باشد همه در آن جای خواهند گرفت ...

پس عشق را بنواز

با زبان دلت بخوان

با چشم دلت ببین

با گوش دلت بشنو

و با قلب و جسم و روحت پذیرا باش

و خداوند را شاکر باش ...


مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش