وقتی کسی را عاشق خودت می کنی ...

در برابرش مسئولی ...

در برابر اشک هایش

شکستن غرورش

لحظه های شکستن در تنهایی...

و اگر یادت برود

در جایی دیگر

سرنوشت به یادت خواهد آورد...!


مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش