زنده یاد خسرو شکیبایی...

من اعتراض دارم به رنگ سرخ که سوزاننده است

به آبی که سرده

به زرد که رنگ جداییه

به هر رنگی که رنگ روح زندگی توش نیست

چون به عقیده شخص خود من جناب رییس

رنگ روح زندگی سبزه ...

فقط سبز...!


مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش