کمک به مصدومانی که دچار یخ زدگی شده اند
یخ زدگی(frostbite)
در اين وضعيت ، بافت های اندام ها (معمولاً انگشتان دست و پا) به دليل درجه حرارت پايين دچار يخ زدگی میشوند. در موارد شديد، اين يخ زدگی میتواند منجر به از دست دادن پايدار حس و نهايتاً پس از تخريب پايدار رگ های خونی، سبب گانگرن (مرگ بافت و سياه شدن ) شود. يخ زدگی معمولاً در شرايط يخبندان يا هوای سرد و وزش شديد باد رخ میدهد. به خصوص افرادی كه نمیتوانند حركت كنند، مستعد اين وضعيت هستند. در بسياری از موارد، يخ زدگی با كاهش درجه حرارت بدن، همراهی دارد و اين* حالت را بايد مطابق دستورالعمل آن درمان كرد.

تشخيص
ممكن* است موارد زير وجود داشته باشند:
در ابتدا، احساس* «سوزن سوزن شدن*»
رنگ پريدگی و به دنبال آن ، كرختی
سخت و خشك شدن پوست
تغيير رنگ پوست در موضع آسيب : ابتدا سفيد، سپس منقوط و آبی. در زمان بهبود، پوست میتواند قرمز، داغ*، دردناك* و تاولی شود. هرجايی كه گانگرن روی دهد، بافت به دليل* فقدان جريان خون ممكن* است* سياه* شود.

اهداف*
گرم كردن آهسته محل مبتلا به منظور پيشگيری از آسيب بافتی بيشتر
فراهم كردن شرايط انتقال به بيمارستان* ۱) در صورت امكان ، قبل از آب كردن يخ قسمت مبتلا، بيمار را به يك محل گرم منتقل كنيد. ۲) دستكش ، حلقه يا هر شیء فشارنده ديگر (مثل چكمه ) را با ملايمت خارج كنيد. قسمت مبتلا را به كمك دستان يا گوشه لباس خود و يا در حفره زير بغل مصدوم گرم كنيد. از مالش دادن قسمت مبتلا خودداری كنيد چون اين كار منجر به تخريب پوست و بافت های ديگر میشود.
۳) قسمت مبتلا را در آب گرم حدوداً ۴۰ درجه سانتيگراد قرار دهيد. پس از خشك كردن قسمت مبتلا، يك پانسمان سبك از جنس باند گازدار خشك روی آن قرار دهيد.احتياط*!
قسمت مبتلا را در مجاورت گرمای مستقيم قرار ندهيد.
اگر خطر يخ زدگی مجدد وجود دارد، از آب كرد ن يخ قسمت مبتلا خودداری كنيد.
بيمار را از سيگار كشيدن منع كنيد.
۴) اندام مبتلا را بالا ببريد و نگه داريد تا تورم كاهش پيدا كند. در صورت وجود درد شديد در يك بزرگسال ، میتوانيد دو عدد قرص استامينوفن به بيمار بدهيد. بيمار را به بيمارستان منتقل كنيد.