هرگاه افکار بد به ذهن تان می آید با آن نجنگید!

هرچه بیشتر با افکار بد بجنگید بیشتر به شما می چسبند...

یک کلمه نه بگویید و همان لحظه مشغول به یک کار خوب شوید .

مثلا به دوستی زنگ بزنید و در مورد موضوع متفاوت صحبت کنید.

مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش