وقتی یک شخص گریه می کند اگر...

اولین قطره اشک از سمت راست چشم او بیرون بیاید نشانه شادی است

از سمت چپ نشانه ناراحتی و درد است

از هر دو چشم به طور هم زمان نشانه نا امیدی است...


مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش