محمد آیینی ، مدیر عامل شرکت عمران اندیشه در گفتوگو با [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، با اشاره به شکوفایی و بالندگی قابل توجه و شایسته شهر جدید اندیشه بعنوان یکی از دستاوردهای برجسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: به منظور حفظ و تقویت وضعیت موجود و توسعه هر چه بیشتر زیرساختهای شهری و عمرانی در شهر جدید اندیشه پیرو برنامهریزیها و تدابیر اتخاذ شده 21 پروژه عظیم در این منطقه تعریف شده که رایزنیهای لازم در جهت مشارکت بخش خصوصی در بهرهبرداری از طرحهای اینچنینی به مرور و به تدریج عملیاتی میشود.

وی در ادامه افزود: شهر جدید اندیشه بستری مناسب جهت سرمایهگذاری محسوب می شود و با توجه به استعدادهای منطقه ای موجود در این ناحیه، جذب 600 میلیارد تومان اعتبار در سالجاری از سوی بخش خصوصی در این شهر پیشبینی شده است.


آیینی در پایان تصریح کرد: خوشبختانه تعامل خوب و سازندهای بین شرکت عمران اندیشه و بدنه شهرداری جاری و ساری است و بدون شک با تقویت و افزایش سطح تعامل و همیاری دستگاهها و نهادهای ذیربط در این منطقه و شهرستان شهریار ، میتوان به توفیقات ارزندهتری در عرصه شهرسازی و توسعه پایدار شهری نائل شد.


گفتنی است شرکت عمران اندیشه 100 درصد دولتی است و از زیر مجموعههای وزارت مسکن و شهرسازی محسوب میشود که پیگیر سیاست های وزارتخانه متبوع و شرکت مادر تخصصی عمران در شهر جدید اندیشه است.