سی و امین دوره تور بینالمللی دوچرخهسواری ایران – آذربایجان در حالی طی روزهای پیش روی آغاز میشود که محدودیتهای ترافیکی تور دوچرخهسواری ایران – آذربایجان تنها 3 روز مانده به شروع این مسابقات مشخص شد. در این راستا با توجه به برگزاری مسابقات تور دوچرخهسواری بینالمللی آذربایجان و لزوم تأمین ایمنی جادهای، محدودیتهای ترافیکی به شرح ذیل توسط پلیسراه استان در مسیرهای برگزاری تور دوچرخهسواری اجرا میشود: روز پنجشنبه مورخه 7 خرداد از ساعت 9 صبح الی 15 ظهر تردد کلیه وسایط نقلیه از طرف تبریز به مشکینشهر و بالعکس از طریق جاده اهر با محدودیت حرکت و تأخیر صورت خواهد گرفت.
روز جمعه مورخه 8 خرداد از ساعت 9 صبح الی 15 ظهر تردد کلیه وسایط نقلیه در جاده سرعین – سهراه سرعین – نیر – کمربندی سراب – دوزدوزان – بستانآباد – شبلی – پلیسراه تهران - تبریز – میدان بسیج اتوبان کسایی تا مقابل پارک ائل باغی و بالعکس با محدودیت حرکت و تأخیر صورت خواهد گرفت.
روز شنبه مورخه 9 خرداد از ساعت 9 صبح الی 14 تردد کلیه وسایط نقلیه در جاده تبریز– سهراهی جزیره- ارومیه و بالعکس با محدودیت حرکت و تأخیر صورت خواهد گرفت.
روز یکشنبه مورخه 10 خرداد از ساعت 9 صبح الی 15:30 تردد کلیه وسایط نقلیه در جاده ارومیه - قوشچی – سهراه سلماس – کمربندی خوی – سهراه ائواوغلی – جلفا با محدودیت حرکت و تأخیر صورت خواهد گرفت.
روز دوشنبه مورخه 11 خرداد از ساعت 9 صبح الی 15 ظهر تردد کلیه وسایط نقلیه در جاده جلفا – سیه رود – نوردوز – کردشت – عاشق لر - آینالو و بالعکس با محدودیت حرکت و تأخیر صورت خواهد گرفت.
روز سهشنبه مورخه 12 خرداد از ساعت 9 صبح الی 13 ظهر تردد کلیه وسایط نقلیه در اتوبان پاسداران از مقابل لاله پارک – مقابل دانشگاه آزاد – خروجی شهریار – زیر پل دانشگاه – اتوبان پاسداران – میدان فهمیده و بالعکس با محدودیت حرکت و تأخیر صورت خواهد گرفت.