انجام فعالیت جسمی منظم بعد از 50 سالگی برای مردان به اندازه ترک سیگار مفید است.به گزارش خبرگزاری فرانسه بررسی پژوهشگران سوئدی که نتایج آن در وبسایت نشریه پزشکی بریتانیا منتشر شده است، نشان میدهد که مردانی که پس از 50 سالگی ورزش را شروع کردهاند، پس از 10 سال به همان اندازه مردانی که همیشه ورزش میکردهاند، امید به زندگی (میانگین طول عمر) پیدا کردهاند.


در این نظرخواهی از 2205 مرد پنجاه سال داشتند، این مردان به چهار گروه تقسیم شدند (زندگی بیحرکت و میزان فعالیت کم، متوسط و بالا). این مردان در سنین 60، 70، 77 و 82 مورد پیگیری قرار گرفتند.


این بررسی نشان داد که شروع ورزش بعد از 50 سالگی به همان اندازه ترک سیگار مفید است، اما ورزش باید به طور منظم برای 5 تا 10 سال انجام شود تا اثرات مثبت آن مشاهده شود.پژوهشگران مینویسند: "افرایش فعالیت جسمی در میانسالی نهایتا با کاهش میزان مرگ و میر به همان اندازهای میانجامد که در میان مردانی که همیشه فعالیت جسمی داشتهاند، مشاهده میشود."آنها میافزایند: "این میزان کاهش مرگ و میر قابل مقایسه با میزان کاهش مرگ و میر به دنبال ترک سیگار است."