«جوان ٢٢ ساله اسلحه را برداشت. تنها يك گلوله در آن گذاشت. با كف دست، خشاب اسلحه را چرخاند و آن را روي شقيقهاش گذاشت. ميخواست نشان دهد كه از چهار دوست ديگر خود شجاعتر است. دوستانش به او نگاه ميكردند. شايد منصرف شده بودند اما چيزي نميگفتند. پسر جوان ماشه را چكاند. ناگهان صداي تير، سكوت را در هم شكست. تنها گلوله خشاب، شقيقه پسر جوان را شكافت و از سمت ديگر خارج شد. دوستانش پس از رهايي از بهت و حيرت اوليه، او را به بيمارستان بردند اما فايدهاي نداشت؛ «رولت روسي» به مرگ جوان ٢٢ ساله ختم شده بود.»
اين چند خط، سناريوي يك فيلم سينمايي نيست كه بعد از پايان يافتنش، مرگي در كار نباشد. يك ماجراي واقعي است كه ٢٦ ارديبهشت امسال در يك گاوداري در حاشيه تهران اتفاق افتاده و يكي از پرستاران بيمارستان فيروزگر كه جنازه پسر جوان به آنجا منتقل شد، آن را براي «گنجینه دانش» تعريف كرده است. او درباره اين حادثه ميگويد: «هفته گذشته چهار جوان، پسري
٢٤– ٢٣ ساله را كه خون از سرش ميريخت به بخش اورژانس بيمارستان آوردند، اوضاعش آنقدر وخيم بود كه بلافاصله او را به اتاق عمل بردند. دوستانش ميگفتند كه سر يك شوخي، اسلحهاي تهيه كردهاند تا «رولت روسي» را روي خود اجرا كنند و او نخستين فردي بوده كه اسلحه را برداشته است.»
پرستار بيمارستان فيروزگر ميگويد كه اين داستان دهان به دهان بين همكارانش ميچرخد و همه آن را براي يكديگر تعريف ميكنند. او ادامه ميدهد: «گلوله سر پسرجوان را سوراخ كرده و خارج شده بود. چند ساعت در اتاق جراحي بود اما وقتي به بخش مراقبتهاي ويژه منتقل شد به دليل وخامت اوضاع جسماني جان خود را از دست داد.»
كاركنان بيمارستان از زبان چهار پسري كه جوان ٢٢ ساله را به بيمارستان فيروزگر آورده بودند شنيدهاند كه اين حادثه در يكي از گاوداريهاي شهريار اتفاق افتاده است. پرستار بيمارستان ميگويد: «وقتي پرستارها از همراهان مضروب چگونگي وقوع حادثه را پرسيدند آنها گفتهاند كه يك اسلحه خريدهاند و به يكي از گاوداريهاي شهريار رفتهاند تا آنجا «رولت روسي» را اجرا كنند. آنجا يك تير در اسلحه گذاشتند. همان جوان ٢٢ ساله به عنوان نفر اول تفنگ را برداشت اما وقتي ماشه را چكاند تير از اسلحه شليك شد و سرش را سوراخ كرد و او را به زمين انداخت.»
در حالي كه پرستاران بيمارستان فيروزگر روايت اين حادثه را اينگونه تصوير كردهاند، مجتبي خالدي، سخنگوي اورژانس كشور درباره آن ميگويد: «در گزارشي كه در اختيار ما است، جزييات و علت وقوع اين حادثه مشخص نيست اما ما ميدانيم كه ٢٦ ارديبهشتماه امسال پسري ٢٢ ساله بر اثر اصابت گلوله به سر دچار خونريزي شده و پس از انتقال به بيمارستان فيروزگر، به دليل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داده است.»
«رولت روسي» نوعي شرطبندي سر زندگي يا مرگ با اسلحه است كه در فيلمهايي نامآشنا چون «شكارچي گوزن ها» و «سيزده»، پلانهاي ميخكوبكنندهاي را ثبت كرده است. اما اين پلانها هيچ مرگي را رقم نزدهاند و بعد از نخستين كات كارگردان، بازيگرها در سلامت كامل دوباره نفسكشيده، خنديدهاند و براي نشان دادن «بازي بودن اين دوئل» به هم چشمك زدهاند. اما اين اتفاق براي جوان ٢٢ سالهاي كه در گاوداري شهريار «رولت روسي» را به اجرا درآورد، به گونهاي ديگر رقم خورد و به مرگش انجاميد.