بنياد امور بيماريهاي خاص به عضويت رسمي"مجمع بينالمللي انتقال خون" "‪ "ISBT‬درآمد.

دكتر"حميد رضايي قلعه" معاون آموزش و پژوهش بنياد امور بيماريهاي خاص روز دوشنبه بااعلام اين خبر به گروه علمي ايرنا گفت: مجمع بينالمللي انتقال خون كه مهمترين و معتبرترين نهاد جهاني علمي در زمينه انتقال خون محسوب ميشود با درخواست عضويت وابسته و رسمي بنياد امور بيماريهاي خاص در اين مجمع موافقت كرد.

وي گفت كه تقاضاي بنياد براي عضويت وابسته در اين مجمع به دبيرخانه ‪ ISBT‬ارايه شد كه در هيجدهمين كنگره منطقهاي مجمع بينالمللي انتقال خون مورد تصويب قرار گرفت.

كنگره ياد شده ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۲‬آبان ماه امسال (‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬نوامبر) در شهر هانوي ويتنام برگزار شد.

دكتر رضاييقلعه افزود اين مجمع به دليل فعاليتهاي قابل توجه بنياد در زمينه درمان بيماريهاي تالاسمي و هموفيلي كه ارتباط تنگاتنگي با مقوله انتقال تزريق خون و فرآوردههاي خوني دارد، با عضويت بنياد موافقت كرد.

معاون آموزش و پژوهش بنياد اموربيماريهاي خاص خاطرنشان كرد كه عضويت بنياد در مجمع بينالمللي انتقال خون اين امكان را فراهم ميكند كه تجارب ارزنده و دانش بنيادي و فني كشورهاي مختلف دنيا در زمينه انتقال خون و فرآوردههاي خوني، در مقياس و سطح گستردهتري در اختيار متخصصان و مراكز درماني تخصصي كشور قرار گيرد.

وي افزود از سوي ديگر دستاوردهاي ارزشمند علمي پزشكان، محققان و موسسات پزشكي ايران در عرصه انتقال خون به مجامع علمي و سازمانهاي عضو مجمع بينالمللي انتقال خون منعكس ميشود.

دكتر رضايي قلعه گفت كه پس از تصويب عضويت وابسته بنياد اموربيماري- هاي خاص در مجمع بينالمللي انتقال خون، نمايندگي بنياد در ديداري با رييس اين مجمع راهكارهاي همكاري متقابل آموزشي و پژوهشي را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

وي گفت در هيجدهمين كنگره منطقهاي مجمع بينالمللي انتقال خون ‪۲۶۸‬ مقاله علمي- تخصصي ارايه شد و محققان ايراني باارايه ‪ ۲۸‬مقاله تحقيقاتي، حضور چشمگيري در اين كنگره داشتند.

مجمع بينالمللي انتقال خون ‪ ISBT‬در سال ‪ ۱۹۳۵‬ميلادي تاسيس شد و هم اكنون بيش از ‪ ۹۰‬كشور دنيا عضو رسمي آن هستند.

(‪ISBT(internation Society of Blood Transfusion‬