نفتتهران با کسب برد 1-0 برابر تیم فوتبال الاهلی عربستان در 42 بازی خود در عرصه مسلبقات مختلف 80 امتیازی شد،این در حالی است که تراکتور سازی نزدیک ترین رقیب نفتتهران با 66 امتیاز 14 امتیاز کمتر از تیم فوتبال نفت دارد.

به گزارش "ورزش سه"، نفتتهران در لیگ ایران 3 بازی کرده و58 امتیاز گرفته است.نفتی ها در جامحذفی ایران در 4 بازی صاحب 8 امتیاز شده است وآنها به احتساب بازی پلی آف لیگ قهرمانان هم 8 بازی انجام داده و14 امتیاز گرفته اند.جمع امتیازات نفتی ها 80 است.


اما تراکتور سازی در 30 بازی لیگ 58 امتیاز گرفته است ودر جامحذفی 4 امتیاز در 3 بازی گرفته وسرانجام در 6 بازی لیگ قهرمانان هم 4 امتیاز گرفته تا در مجموع 66 امتیازی باشد.

ذوبآهن در 30 بازی لیگ صاحب 52 ودر جامحذفی د ر 4 بازی 10 امتیاز گرفته است ودر مجموع از 36 بازی صاحب 62 امتیاز گرفته است.

سپاهان در 30 بازی لیگ ویک بازی جامحذفی 59 امتیاز گرفته وچهارم است

فولاد در 30 بازی لیگ 52 امتیاز ،در یک بازی جامحذفی 0 امتیاز ودر 6 بازی لیگ قهرمانان 6 امتیاز گرفته است ودر 37 بازی مجموع 58 امتیاز گرفته و تیم پنجم است


پرسپولیس در 30 بازی لیگ صاحب 36 امتیاز شده است ودر 4 بازی جامحذفی 5 امتیاز ودر 7 بازی لیگ قهرمانان 15 امتیاز گرفته است تا با 56 امتیاز تیم ششم امسال فوتبال ایران است.

1- نفتتهران :80 امتیاز در 42 بازی

2- تراکتورسازی:66 امتیاز در 39 بازی

3- ذوبآهن :62 امتیاز در 34 بازی

4- سپاهان :59 امتیاز در 31 بازی

5- فولاد :58 امتیاز در 37 بازی

6- پرسپولیس:56 امتیاز در 40 بازی