کریم تبارکی معاون برنامهریزی فرمانداری شهریار،در گفتوگو با [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]با اشاره به فرصت های سرمایهگذاری متنوع و کمنظیر در شهرستان شهریار اظهار کرد: توسعه مشارکتهای بخش خصوصی دستور کار ویژهای است که از سوی مجموعه فرمانداری و دستگاههای ذیربط و فعال در این شهرستان با جدیت مضاعف پیگیری میشود.

وی در ادامه افزود: با توجه به محدودیت در منابع اعتباراتی لزوم اتکا به توسعه سرمایهگذاریهای بخش خصوصی بیش از پیش افزایش پیدا می کند و تجربههای گذشته نیز نشان داده یکی از بهترین و معقولانهترین روش های تحقق توسعه پایدار و پیشبرد الزامات شهری و عمرانی معطوف به تقویت چنین ساز و کاری است.


تبارکی در پایان تصریح کرد: ارائه و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و تسهیل روند تحقق چنین فعالیتهایی ضرورتی اجتنابناپذیر است که با اجرایی شدن آن میتوان کمبودها را به حداقل ممکن کاهش داد و اهداف و برنامه های ترسیم و تعریف شده را با دوام و قوام هر چه بیشتری عملیاتی نمود.