سیستم کنترل اتوماتیک و از راه دور گلخانه در جهت ایجاد شرایط محیطی کنترل شده برای دسترسی به تولید بیشتر و با کیفیت و احاطه مدیران به شرایط موجود در گلخانه در زمان های که در محل حضور ندارند و جمع آوری دائمی اطلاعات محیطی به منظور امکان تجزیه و تحلیل علمی اثر شرایط محیطی در میزان محصول در دوره های متفاوت طراحی گردیده است و توانایی انجام امور زیر را دارد :- اندازه گيري و کنترل دما با بکار اندازي فنهاي جانبي و فن هاي گردش هواي داخلي و هيتر

- اندازه گيري و ثبت دما و رطوبت محيط بيرون گلخانه

- اندازه گيري و کنترل رطوبت با بکارگيري مه پاش و فن ها

- اندازه گيري و کنترل نور گلخانه بصورت زمانبندي و يا متناسب با شدت نور مورد نياز

- اندازه گيري و کنترل Co2 با بکارگيري فن و مولد Co2

- اندازه گيري Ec آب ورودي گلخانه

- اندازه گيري Ph آب ورودي گلخانه

- قابليت برنامه ريزي زماني و نوبتي براي آبياري اتوماتيک

- امکان کنترل اتوماتيک پنجره هاي سقفي و جانبي

- ثبت و نگهداري اطلاعات کليه پارامترهاي اندازه گيري شده و عملکرد سيستم در طول دوره جهت بررسي آماري

- قابليت گزارش گيري به تفکيک پارامتر به صورت سخنگو از طريق تلفن و موبايل

- تغيير مقادير تنظيم شده براي هر يک از موارد بالا از طريق تلفن و موبايل

- گزارش فوري قطع برق و شرايط اظطراري توسط تلفن و آلارم محلي

- بکار اندازي و خاموش نمودن هر يک از تجهيزات گلخانه از راه دور توسط تلفن و موبايل

- سيستم در وصرت ايجاد هر وضعيت فوق العاده توسط تلفن به 3 شماره از پيش تعيين شده ترتيب گزارش ميدهد

- امکان افزودن کنترل پارامترهاي خاص مورد نظر مشتري.