سال 1977 میلادی کمیته بینالمللی موزهها (ایکوم) 18 می هر سال را به عنوان "روز جهانی موزه" انتخاب کرد و از آن زمان 120 کشور با استقبال از این طرح هر سال این روز را جشن میگیرند.

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، کمیتهی ملی ایکوم ایران نیز از زمان عضویت در این کمیته بینالمللی هر سال با برگزاری مراسمی در این روز علاوه بر قرائت بیانیهای، موزههای برتر سال گذشته را معرفی و از آنها تقدیر میکند.

در بیانیهی امسال کمیتهی ملی موزههای ایران (ایکوم) آمده است: «شورای بینالمللی موزهها (ایکوم) 18 ماه می (28 اردیبهشت) را روز جهانی موزه اعلام کرده است. از سال 1977 تاکنون این نهاد هر سال با تعیین شعاری به منظور متحد کردن مسیر فعالیتهای اعضا، در راستای قوام بخشیدن به تاثیرگذاری موزه در افزایش آگاهی جوامع گام موثری برداشته است به عبارت دیگر دعوت جمعیِ ایکوم برای گرامیداشت روز جهانی موزه با تامل بر همین مفهوم و نقش آموزشی موزه بوده است به صورتی که در سال گذشته شاهد حضور فعال بیش از 35 هزار موزه در 145 کشور در عرصه گیتی بودهایم.

در اوایل امسال جامعه موزهداری با فاجعهی تخریب آثار فرهنگی تاریخی عراق مواجه شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را یک مسئله بزرگ امنیتی دانست و نشست اضطراری برگزار کرد و همه فرهنگدوستان پهنه گیتی را متوجه عواقب غیرقابل جبران آن کرد. شورای بینالمللی موزهها در این راستا برای حفظ میراث فرهنگی جهانی کمیتههای تخصصی متوجه یافتن راهکارهای راهبردی برای ممانعت از تکرار چنین فجایعی کرد.

کمیته ملی موزههای ایران امیدوار است در سالی که در پیش رو قرار دارد، به جای نگرانی از تغییرات نابجا، انحلال و غیره شاهد ایفای نقش موثرتر موزهها در ایجاد روندهای اجتماعی فرهنگی دخیل در طرحهای توسعه کشور در راستای پایداری جامعه و توجه و تامل بر حفظ و امنیت فضاهای موزهای کشور در مفهوم شورای بین المللی توسط ملت و مسئولان اجرایی در نهادهای مختلف در سطح کشور باشد.

رئیس شورای بینالمللی موزهها (ایکوم) در بیان و توجیه شعار سال روز جهانی موزه 2015 نهاد موزه را عامل مهم و موثری جهت تبادل فرهنگی، غنیسازی فرهنگها و توسعه درک متقابل در راستای همکاری و صلح در میان جوامع بشری دانسته است، بنابراین با این اشاره میتوان تطابق موضوعی شعارهای اعلام شده از طرف این نهاد بینالمللی در پنج سال اخیر که توجه جوامع را به اهمیت خاطره، داستانگویی اشیایی یا همان معنویت مجسم در شی، خلاقیت و تاثیر تکنولوژی ارتباطات جمعی در معرفی، ریشههای نهفته در مجموعههای موزهای و پیوند ناشی از آن در میان نسلها و ... حکایت از لزوم ایجاد ارتباط صلحآمیز در جوامع میکند.

در این راستا آموزش فرهنگ یا به بیان دیگر آموزش میراث فرهنگی بشر به نسل حاضر عامل موثری در پایداری خواهد بود و این روندی است که شورای بینالمللی در پیش روی اعضای خود قرار داده است.
اگر امروز کمیتههای منطقهای با پیشنهاد پروژهای که اساس فرهنگ مشترک منطقه را در روش زندگی، تاریخ، ادبیات و هنر غیره را برای اعضای کمیتههای ملی منطقه نمایان کرد این گام موثری خواهد بود در شناسایی همسایگان و قوام بخشیدن به مودت و دوستی میان آنان و در نهایت متضمن جامعهای در صلح خواهد بود. »

به گزارش ایسنا، در مراسمی که روز گذشته (دوشنبه 28 اردیبهشت) توسط ایکوم ایران برگزار شد، 23 داور براساس 12 شاخصه «استانداردهای فنی و توسعهی فیزیکی»، «آموزش»، «بازدید»، «پژوهش»، »تلاش برای بقا»، «توسعهی مدیریت»، «نوآوری»، «روز جهانی موزه»، «کودکان و نوجوانان»، »گردآوری»، «معرفی» و «نگهداری و حفاظت» از میان 110 موزه شرکتکننده موزههای برتر را در دو بخش دولتی در سه شاخهی (بزرگ، متوسط و کوچک) و خصوصی معرفی کردند.

براساس شاخص «استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی»
از میان موزههای خصوصی «غار موزهی وزیری» برتر و از میان موزههای دولتی بزرگ «علوم و فناوری»، متوسط «زمینشناسی خراسان» و کوچک «جهاننمای نیاوران» برتر اعلام شدند.

براساس شاخص «آموزش»
از میان موزههای خصوصی «عروسکهای ملل» برتر و از میان موزههای دولتی؛ بزرگ «علوم و فناوری»، متوسط «موزه فرش» و «تختجمشید» و در کوچک «استاد شهریار» برتر اعلام شدند.

براساس شاخص «بازدید»
از میان موزههای خصوصی موزهی «صلح»؛ در دولتی بزرگ «نیاوران» و موزهی «ملی»، متوسط موزه «جواهرات» و در کوچک «مردمشناسی آستان قدس» برتر اعلام شدند.

براساس شاخص «پژوهش»
از میان موزههای خصوصی موزهی «عروسکهای ملل»؛ در دولتی؛ بزرگ «موزهی ملی ایران»، متوسط موزه «حمام علیقلی آقا» و در کوچک «بیرجند» برتر اعلام شدند.

براساس شاخص «تلاش برای بقا»
از میان موزههای خصوصی موزهی «بومیان کیش»؛ در دولتی؛ کوچک «مردمشناسی جناح» برتر اعلام شدند. اما دو دولتی بزرگ و متوسط برتر نداشتند.

براساس شاخص «توسعهی مدیریت»
از میان موزههای خصوصی موزهی «صلح»؛ در دولتی؛ بزرگ «علوم و فناوری»، متوسط موزه «زمان» و در کوچک موزهی «بیرجند» برتر اعلام شدند.

براساس شاخص «نوآوری»
از میان موزههای خصوصی دو موزهی «صلح» و «رهگشای»؛ در دولتی؛ بزرگ «علوم و فناوری»، متوسط موزه «حمام علیقلی آقا» و در کوچک دو موزهی «رئیس دلواری» و «بیرجند» برتر اعلام شدند.

براساس شاخص «روز جهانی موزه»
موزهی خصوصی برتر نداشت. در دولتی؛ بزرگ موزهی «ملی»، متوسط موزه «فرش» برتر اعلام شدند.

براساس شاخص «کودکان و نوجوانان»
از میان موزههای خصوصی موزهی «اسباب بازی سهرابی»؛ در دولتی؛ بزرگ «نیاوران»، متوسط موزه «حمام علیقلی آقا» و در کوچک «خلیج فارس» برتر اعلام شدند.

بر اساس شاخص «گردآوری»
از میان موزههای خصوصی موزهی «عروسکهای ایران»؛ در دولتی؛ بزرگ «میراث گیلان»، متوسط دو موزه «خودرو» و «زمان»، در کوچک «بیرجند» برتر اعلام شدند.

در شاخص «معرفی»
از میان موزههای خصوصی موزهی «اسباب بازی سهرابی»؛ در دولتی؛ بزرگ «نیاوران»، متوسط موزه «سینما» و در کوچک موزهی «جهاننما» برتر اعلام شدند.

در شاخص «نگهداری و حفاظت»
از میان موزههای خصوصی موزهی «شاملو»؛ در دولتی؛ بزرگ «نیاوران»، متوسط موزه «فرش» و در کوچک «بیرجند» برتر اعلام شدند.

البه شب گذشته از کارمندان بازنشستهی موزه و خانوادهی برخی از کارشناسانی در طول سال گذشته فوت کرده بودند نیز تقدیر شد.

به گزارش ایسنا، براساس اعلام هر سالهی ایکوم موزههایی که تقدیر میشوند براساس 12 شاخصهای است که در طول سال گذشته دربارهی انها فعالیت بیشتری را داشتهاند، بنابراین با توجه به این که موزهی «ملی» براساس سه شاخصهی «روز جهانی»، «پژوهش» و «بازدید» برتر اعلام شد و جایزهی این موزه توسط جبرئیل نوکنده، مدیر جدید موزهی ملی دریافت شد، در حالی که وی حدود یک هفته است که به عنوان مدیر کل این موزه انتخاب شده است.