روتیواتور یا گاو آهن دوار دستگاهی است که در مرحله آماده سازی زمین جهت شخم (بهم زدن و نرم کردن) زمین به کار می رود.

انواع
ثابت (18-150 Hp)

* سبک : ( 18-65 Hp)


- روتیواتورمدل گلدونی برای تراکتورهای سبک 18-30 Hp
- روتیواتور سبک گیربکس کوچک مدل Hisa(روتوکلتیواتور) 30-65 Hp

* نیمه سنگین : (گیربکس بزرگ مدل Hibm) (40-90 Hp)
* سنگین : (گیربکس دور متغیر مدلhih) (50-150 Hp)
* باغی (زیر درختی)
کشویی (30-50 Hp)


روتیواتور ثابت سبک :
1- روتیواتور مدل گلدونی برای تراکتورهای سبک (18-30 Hp)

قابل نصب برروي ترا کتورهای کوچک به خصوص گلدونی ، داروانا وغیره جهت مصرف در باغات ، مزارع وزمین های شالیزاری.

2-روتیواتور سبک گیربکس کوچک مدل Hisa (روتوکلتیواتور) (30-65 Hp)

برای نرم کردن خاک در مرحله آماده سازی زمینهای جا لیزی ، شالیزاری و باغات

(hibmروتیواتور ثابت نیمه سنگین ( گیربکس بزرگ ،مدل
روتیواتور نیمه سنگین برای انجام عمل شخم در باغات ومزارع و شالیزار استفاده می شود.

)hihروتیواتور ثابت سنگین (گیربکس دور متغیر مدل

در تمام مزارع در مرحله آماده کردن زمین قابل استفاده است و برای تراکتورهای رومانی ، فرگوسن 399-285 شش سیلندر ، جاندیر و تراکتورهای سنگین 100 اسب بخار به بالا نیز قابل استفاده است.روتیواتور ثابت باغی (زیر درختی)

استفاده از این روتیواتور موجب بالا رفتن راندمان و سرعت انجام کار ، کاهش هزینه و نیروی انسانی و یکنواختی عمل در تمامی مرحله شخم ودر تمام سطوح می شود.
باعث تسهیل در عمل از بین بردن علفهای هرز موجود در زیر درختان می شود.


روتیواتور کشوئی :
دستگاهی است که در مرحله آماده سازی زمین جهت شخم ( بهم زدن و نرم کردن) زمین به کارمی رود و در تمامی باغات مورد استفاده قرار می گیرد.