مشخصات كفش ورزشي خوب کفشهای ورزشی با اندازه مناسب بخش ضروری انجام هر تمرین ورزشی است. اما یافتن کفش مناسب میتواند یک چالش باشد.
برخی از اصول راهنما برای انتخاب کفش مناسب ورزشی اینها هستند:


▪ به علت آن که پاها در حین فعالیت ورم میکنند، همیشه کفش را در بعدازظهر یا پس از فعالیت امتحان کنید.


▪ کفشها را با همان جورابی امتحان کنید که عادت دارید در ضمن تمرین بپوشید.


▪ اطمینان حاصل کنید که وقتی بندهای کفش را میبندید، پنجههای پایتان به آسانی حرکت ممیکند و پاشنه پاهایتان هنگام راه رفتن نمیلغزد.


▪ چند قدمی در مغازه راه بروید یا بدوید تا مطمئن شوید که کفشها راحت هستند. کفش ورزشی را نباید به زور به پا کرد.


▪ وقتی میخواهید کفش را امتحان کنید، بندهای آن را محکم ببندید مانند اینکه میخواهید فعالیت ورزشی را آغاز کنید.


▪ اگر به طور مرتب یک تمرین ورزشی را انجام میدهید، کفشی را بخرید که خاص ورزشی باشد که آن را انجام میدهید.