لمس درماني چيست؟
درسالهاي اخيراستفاده ازروشهاي طب مکمل وجايگزين،دردرمان امراض موردتوجا زيادي قرارگرفته است.يکي ازروشهاي طب مکمل وجايگزين لمس درماني است.
لمس درماني يک تکنيک شفابخش است که درآن درمانگربا رمي ازهوشياري تمرکزي،ازدستان خودبه عنوان کانون جهت ايجادتعادل وهماهنگي،درحوزه انرژِي دوجانبه بيمار-محيط استفاده مي کند.لمس درماني درواقع يکي ازسازمان يافته ترين انواع لمس است که برخاسته ازفرهنگ هاي اصيل شرقي وطب سنتي چين بوده وبريکپارچگي وجودانسان،به عنوان يک کل واحد وارتباط فکروبدن،تاکيدمي کند.اين هنردرماني که قدمتي 4000ساله دارد،دردهه 1970توسط دولوس کريجر،پرفسورپرستاري دانشگاه نيويورک،ودوراکانز،رئيس انجمن عرفان آمريکا،براساس مدل راجرزبارويکردي عملي،مدون گرديد.کريجرمعتقداست براي آنکه لمس کاملاموثروشفادهنده باشد،درمانگربايستي «قصد کمک » و«توجه محض» به مددجوي خودداشته باشد.به نظرمي رسدکه عمل توجه،نقشي رادرمان ايفامي کند.اين نقش ازطريق حوزه انرژي اعمال مي شود.

حوزه انرژي چيست؟
حوزه انرژي ياميدان حياتي که درفرهنگ هاي مختلف به نامهاي متفاوتي ازقبيل هاله،پرانا،کاي،بيوفيلد،بي وانرژي و... ناميده شده است،به منطقه الکترومغناطيسي اطلاق مي شود که اطراف بدن موجودات زنده وغيرزنده رااحاطه کرده نموده است.مجموعه تشعشعات بدن که نشات گرفته ازماهيت اتمي جسم است،ميداني رادراطراف بدن ايجادمي کند که باتکنيک هاي خاص آزمايشگاهي مي توانداندازه گيري،عکسبرداري وحتي باتمرين وممارست لمس گردد.
حوزه انرژي هرانسان بسته به درجات ثبات ذهني ورواني فردتغييرمي کند.به عبارت ديگر،ميدان انرژِي مرتبط باچرخه افکارانسان بوده وتغييرات آن تابع کنترل تفکرفرداست.به اين ترتيب افکارمابرحوزه انرژِي وآن نيزبه نوبه خودبرجسم وسلامتي تاثيرمي گذارد.برخي روانشناسان حوزه راحلقه بين جسم وروان دانسته ومعتقدندکه تغييرات اين ميدان موجب بروزعلائم سايکوسوماتيک مي گردد.
تحقيقات هارولدبورنشان مي دهد که ميدان حياتي درپاسخ به رويدادهاي اساسي زيست شناختي بدن،ازقبيل تخمک گذاري،بيماري،جراحت و...تغييرمي کند.اختلالات عاطفي،دردويافرايندبيماري موجب ناهماهنگي وعدم يکپارچگي حوزه انرژي شده ودرنتيجه سلامتي فرددستخوش دگرگوني مي شود.درمانگرلمس درماني مي توانداين تغييرات رادرحوزه انرژِي فردبيمارلمس کندوباتمرکزبرشفاوبهبودي مددجو،ازطريق تعامل يبوفيلدخودوفردمددجو، هماهنگي وتعادل مجددرادرحوزه فردبيماربرقرارکند.لذاهدف لمس درماني تحريک توانايي طبيعي بدن براي ترميم خودازطريق ايجادتعادل درجريان انرژي مي باشد.لمس درماني علاوه بربزرگسالان برروي نوزادان ،حيوانت وگياهان نيزموثراست.

لمس درماني چگونه انجام مي شود؟
ازآنجا که حوزه انرژي تاحدود 45-30 سانتيمتري ازسطح بدن گسترش مي يابد،لذالمس درماني به هردوصورت تماسي وغيرتماسي قابل اجراست.درفرم غيرتماسي دستهاي پرستارهمچون گيرنده هايي درفاصله 12-10 سانتيمتري ازسطح بدن حرکت نموده وجريان ونقصان انرژي رالمس مي کنندومي توانندباتمرکزبرسلامتي وکمک به فردبيمارناهماهنگي هاي حوزه رابرطرف کنند.

لمس درماني چه منافعي دارد؟
تحقيقات مختلف تاثيرات زيررابراي لمس درماني نشان داده است:
1-تسکين درد
2-کاهش اضطراب
3-کاهش سطح استرس
4-ايجادريلکسيشن وکاهش علائم حياتي
5-کاهش ديس ريتمي هاي قلبي
6-تسريع ترميم شکستگي هاي استخواني
7-بهبودسردردهاي تنشي
8-درمان اعتياد
9-درمان کم خوني
10-کاهش درد وبهبود عملکرد مفاصل درآرتريت دژنراتيوواستئوآرتريت
11-تسريع ترميم زخمها