تحقيقات جديد نشان ميدهد گپ زدن و سخن گفتن با ديگران به تقويت قواي مغزي كمك ميكند.

به گزارش پايگاه اينترنتي هلث دي نيوز، محققان دريافتند ده دقيقه گفتوگو با يك فرد ديگر در روز به بهبود حافظه و هوش كمك ميكند.

"اسكار ييبارا" روانشناس موسسه تحقيقات اجتماعي دانشگاه ميشيگان ميگويد روابط اجتماعي به همان ميزان روشهاي مرسوم تمرينهاي ذهني در تقويت حافظه و عملكرد قواي ذهني موثر است.

در يك مطالعه محققان اطلاعات مربوط به ‪ ۳‬هزار و ‪ ۶۱۰‬فرد ‪ ۲۴‬تا ‪ ۹۶‬ساله را بررسي كردند.

آنها دريافتند تعاملات اجتماعي بيشتر، عملكرد ادراكي را بهبود ميبخشد.

تعاملات اجتماعي شامل گفتوگو يا مكالمات تلفني با خويشاوندان، دوستان و همسايگان است.

در يك آزمايش ديگر محققان تاثير تعاملات اجتماعي و تمرينات ذهني را بر نتايج آزمونهاي عملكرد حافظه و ذهن در ‪ ۷۶‬دانشجوي ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬ساله بررسي كردند.

اين دانشجويان به سه دسته تقسيم شدند. گروه شركتكننده در تعاملات اجتماعي به مدت ‪ ۱۰‬دقيقه قبل از انجام آزمون يك بحث در مورد يك مسئله اجتماعي انجام دادند. گروه شركتكننده در فعاليتهاي ذهني قبل از آزمون سه كار شامل خواندن يك تمرين درك مطلب و حل جدول معما انجام دادند. گروه شاهد نيز يك فيلم ‪ ۱۰‬دقيقهاي از نمايش تلويزيوني را تماشا كردند.

محققان دريافتند تعاملات اجتماعي كوتاه مدت به مدت فقط ‪ ۱۰‬دقيقه عملكرد ذهني شركتكنندگان را به اندازه شركت در فعاليتهاي ذهني تقويت ميكند.

اين يافتهها بيانگر آن است كه يك گپ دوستانه در هر روز براي حفظ تيز هوشي، تاثيري شبيه حل جدول معما دارد.

اين يافتهها قرار است در شماره ماه فوريه سال ‪ ۲۰۰۸‬بولتن شخصيت و روان شناسي اجتماعي منتشر شود.