برخلاف آنچه که تاکنون به نظر ميرسيد دليل خستگي ما بعد از انجام ورزش کارکرد ماهيچهها نيست بلکه اين موضوع کاملا مغزي است.

دليل آن نيز تغيير فعاليت شبکههاي عصبي مسوول ترشح سروتونين يکي از حاملان عصبي مغز است. محققان دانشگاه بارسلون براي اثبات اين قضيه گروهي از قهرمانان ورزشي را تحت آزمايش دورچر با شدت متوسط قرار دادند و به برخي از آنها مکمل تريپتوفان دادند.

بعد از 20 دقيقه و افزايش شدت فعاليت تمامي شرکتکنندگان مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد کساني که مکمل مصرف کرده بودند توانستند 12526 متر را طي کنند در حالي که افرادي که مکمل مصرف نکرده بودند 11959 متر را طي کردند. محققان ميگويند مصرف تريپتوفان سيستم ترشح سروتونين را اصلاح ميکند و قدرت بدني را افزايش ميدهد.

تريپتوفان نوعي اسيدآمينه غذايي است که پروتئينها را تشکيل ميدهد و سلولهاي عصبي از آن براي توليد سروتونين استفاده ميکنند.