باحضور اعضای شورای فرهنگ عمومی دردفتر وامام جمعه شهرستان شهریار نخستین نشست شورای فرهنگ عمومی درسال جدید برگزارشد . خبر شهر به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهریار ، درمورخه سی فروردین ماه از ساعت سیزده وسی دقیقه و باحضوراعضای شورای فرهنگ عمومی اولین جلسه شوای فرهنگ عمومی باقرائت آیاتی ازکلام الله مجید توسط شمس عضو شورای فرهنگ عمومی آغاز ودرادامه سلیمانی رئیس اداره ودبیرشورا به قرائت گزارشی از تعدادجلسات ومصوبات شورادرسال قبل پرداخته و فرازی از وصیت نامه شهید شاهمیری راقرائت و درادامه به بندهای دستورجلسه اشاره کرد . حجت الاسلام سالمی رئیس شورای فرهنگ عمومی نیز از اعضاء خواستار ارائه راهکارهای اجرایی بمنظور تحقق شعار سال ۹۴ راخواستارشد وباتوجه به فرارسیدن ماه مبارک رجب وایام اعتکاف ازرئیس اداره تبلیغات اسلامی تقاضای ارائه گزارشی از ستاد مراسم اعتکاف گردید . حجت الاسلام رضازاده به بیان گزارشی از فعالیتهای ستادمراسم اعتکاف درسال ۹۳ پرداخت و ازمسئولین خواستار همکاری ومساعدت در پشتیبانی مالی ورفع نیازهای ستادگردید . درادامه جلسه اعضای شورای فرهنگ عمومی به بیان نقطه نظرات وپیشنهادات خوددرارتباط با تحقق شعارسال ۹۴ گردیدند . سلیمانی دبیرشورادرمورد سفر ریاست جمهوری وهئیت همراه به شهرستان شهریار خواستار تخصیص بودجه به برنامه های فرهنگی از فرمانداری شدند . حجت الاسلام سالمی به جمع بندی موارداشاره شده پرداخته وهماهنگی وهمسوئی دربرنامه ها وهمدلی را دربامردم بودن ودربین مردم بودن بیان وبازگوئی مسائل عمومی ودخالت مردم دراموررا از راهکارهای تحقق شعارسال دانست . دکترناجی فرماندار ونایب رئیس شورای فرهنگ عمومی توجه کافی و وافی درنیل تحقق شعارسال راسرلوحه امورمسئولین دولت تدبیروامید ذکر ودرحوزه تحقق عملی شعارسال ۹۴ درکلیه حوزه ها بصورت عام اهم از دولت وملت افزود : بایدهمدلی وهمزبانی راایجادنمائیم . صداقت وصادق بودن بامردم وتدبیرنمودن درامور ، حفظ منافع مردم وتامین آن ازسوی دولتمردان میبایست سرلوحه قرارگیرد . توجه به قدرشناسی ، تکریم وحفظ وشان ومنزلت مردم ومعیشت ، امنیت وبسترسازی زندگی مناسب ودقت به نظرمردم وپذیرش نقد نیز از رئوس امورمی باشد . [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]