مدیر عامل شرکت عمران اندیشه در گفتوگو با تسنیم: پروژه مسکن مهر شهر جدید اندیشه امسال به بهرهبرداری میرسد

خبرگزاری تسنیم: مدیر عامل شرکت عمران اندیشه گفت: پروژه مسکن مهر شهر جدید اندیشه امسال به بهرهبرداری کامل میرسد.

محمد آیینی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در استان تهران، با اشاره به پروژه مسکن مهر به عنوان یکی از دغدغهها و اهداف اصلی شرکت عمران اندیشه اظهار داشت: پروژه مذکور در سال جاری به مرحله بهرهبرداری میرسد و به تبع با افتتاح این طرح عظیم، میزان جمعیت این منطقه نیز افزایش مییابد. وی افزود: بر اساس شاخص جمعتپذیری، شهر جدید انـدیشه 100 درصد موفق بوده است و قابـلیت نگهداری (مانایی جمعیتی) در آن بسیار قابل توجه بوده است. مدیر عامل شرکت عمران اندیشه بیان کرد: در 5 سال گذشته 30 هزار نـفر به شهر وارد شدهاند و 10 هزار نفر خارج شدهاند واین نشـانه موفقـیت شهر جدید اندیشه در حوزه حفظ اقشار جمعیتی است. وی تصریح کرد: یکی از مولفههای اصلی ارتـقاء سطح مانـایی (قابلیت حفظ و نگهداری شهروندان) مـشمول طراحی، مهندسی وسیمای شـهری است و پیرو اظهار نظر مسئولان، اندیشه تنها شهری است که در بین 10 شـهر مستقر در شهرستان شهریار و حومه از آغاز از طرح تفصیلی و جامع مصوب برخوردار بوده است. آیینی افزود: شهر جدید اندیشه طرحی از پیش اندیشیده شده است و طرحهای اجرایی نیز به نحو مطلوبی عملیاتی شده است. وی گفت: در صورت رخوت و خمودگی شهر، رضایت خاطر و انگیزه برای استمرار سکونت در چنین منطقهای نیز از بین میرود و میزان خروج جمعیت از آن بالا میرود. مدیر عامـل شرکت عمران اندیشه تاکید کرد: اما شهر جدید اندیشه طبق آنچه در طرح جامع تعریف و پـیـش بیـنی شـده تا پایان سـال 94 باید جمعـیـتـش به 117 هـزار نفر ارتقاء یابد و این در حـالی اسـت که درحال حاضر قریب به 110 هزار نفر از این میزان محقق شده است. وی در ارتـباط با وضعیت فضای سبز شهر جدید اندیشه، تصریح کرد: سرانه استاندارد فضای سبز شهری 9 متراست واین در حالی است که اندیشه از سرانه فضای سبز شهری 5.16 برخوردار است و این میزان در شهر تهران به عنوان پایتخت کشور قریب به 5.14 متر است و این امر موید موفقیت شهر جدید اندیشه در توسعه فضای سبز شهری است. آیینی گفت: به واسطه همین ساختار و تفکرات مهندسی است که شهر جدید اندیشه در چـنین طرازی قرار گیرد و از سوی مؤسسه مودی در سازمان ملل متحد سالها است که در زمره 330 شهر ایمن دنیا قرار دارد واین وجه از امنیت مشمول حوزههایی همچون شهروندان، پیاده رو، سواره رو معلولین میشود و در چنین انتخابی در سطح جهانی، کلیه موارد فوق مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد. وی خاطرنشان کرد: امید آن داریم با توجه به تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده و پشتیبانی وزارت مسکن و شهرسازی از شرکت عمران روند رو به رشد شهر جدید اندیشه در تحقق توسعه پایدار شهری در آینده نیز استمرار یابد.