گروه بینالملل: مدیر دانشگاه «أم القری» مکه مکرمه، از موافقت با برگزاری نخستین همایش بینالمللی «بانکداری و امور مالی اسلامی؛ بهرهوری وثبات مالی»، در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاعرسانی«zawya.com»، بکری بن معتوق عساس، مدیر دانشگاه «أم القری» مکه مکرمه، در این باره گفت: این همایش قرار است، ۱۶ تا ۱۸ اردیبهشتماه سال جاری در محل این دانشگاه در مکه برگزار شود.
وی افزود: در این همایش مهمترین و بارزترین شخصیتهای علمی و بانکداری جهان بهمنظور بررسی آخرین دستاوردها و نتایج تحقیقات و پژوهشهای نظری و کاربردی در زمینه بانکداری اسلامی حضور پیدا خواهند کرد.
عساس تأکید کرد: این همایش، منبر و جایگاهی برای بحث و تبادلنظر سیاستگذاران وشخصیتهای دانشگاهی، پژوهشگران و اندیشمندان حوزه بانکداری اسلامی بهمنظور بررسی مسائل مالی اسلامی در زمینه بهرهوری و ثبات مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی بهشمار میرود.
وی افزود: در مقالات ارائهشده به این همایش بر محورهای اساسی اقتصادی، بانکداری، امور مالی و اداری تمرکز شده است که این مقالات توسط مجموعهای از صاحبنظران در حوزه بانکداری و اقتصاد اسلامی در عربستان و کشورهای مختلف جهان مورد داوری و ارزیابی قرار میگیرند.
در این راستا، صالح بن علی العقلا، مدیر دانشکده علوم اقتصادی و مالی اسلامی دانشگاه «أم القری» مکه بیان کرد: هدف اصلی برگزاری این همایش بینالمللی، تبیین نقش پویا و واقعی دانشگاه «أم القری» مکه مکرمه در زمینه اقتصاد و بانکداری اسلامی و خدمت به علما و پژوهشگران و دانشجویان در این زمینه است.
وی در پایان عنوان کرد: در این همایش علاوه بر بررسی مقالات علمی، کارگاهها و دورههای آموزشی در حوزههای مختلف بانکداری، اقتصادی و مدیریت مالی ویژه مدیران عامل و کارکنان بانکها برگزار خواهد شد.