اغلب در بین ساعات کاری مان در دفتر چند دقیقه وقت باقی میماند که به خودمان اختصاص دهیم: این زمان فرصت بسیار خوبی است تا بتوانیم کمی عضلات بدنمان را شکل بدهیم!


این تمرینات را یک بار در هفته، سپس 3 روز در هفته و به تدریج هر روز و هر بار 5 الی 10 دقیقه انجام دهید.


تمرین شماره 1 پشت کامپیوتر


پاها باید ثابت و کمر صاف باشد، بازوها را به طور کشیده و موازی یکدیگر به عقب دراز کنید: این تمرین را 3 بار انجام دهید.سپس به تناوب کفلهای راست و چپتان را منقبض کنید: برای هر یک از کفل ها 8 بار این حرکت را تکرار کنید.
تمرین شماره 2 پشت کامپیوتر


همیشه پشت کامپیوتر، ماهیچههای شکمتان را منقبض کنید و تا حد ممکن بالاتنه تان به را به سمت جلو گرد کنید، سپس به آهستگی صاف شوید. این حرکت باید از شکم شروع شود. این تمرین را 3 بار تکرار کنید.
تمرین شماره 3 پشت کامپیوتر


روی صندلیتان بنشینید، تا جایی که میتوانید زمین را با پایتان به عقب برانید (پاهایتان را به زمین فشار دهید)، طی 8 ثانیه این حرکت را 4 بار انجام دهید. همزمان، در حالی که کف دستهایتان روبه روی هم هستند، بازوهایتان را به سمت بالا بکشید سپس شانههایتان را به سمت پایین بیاورید.پیشنهاد ویژۀ ما برای شما


اگر شرایط کارتان به شکلی است که تمام روز را باید پشت کامپیوتر بنشینید، به طور منظم زمانهایی را به ایستادن یا قدم زدن اختصاص دهید، البته باید دقت کنید که حتماً صاف بایستید: این حرکت مانع بیحسی و دردهای کمر و پشت میشود.