يكي از شايعترين دردهاي ستون فقرات كمردرد است كه بيشتر ما آن را حداقل براي مدت كوتاهي تجربه كردهايم. بلند كردن اجسام سنگين، نشستن يا ايستادنهاي طولانيمدت، خم و راست شدن مكرر يا چاقي همگي ميتوانند باعث بروز كمردرد شوند. بهترين راه براي پيشگيري از بروز كمردرد تقويت عضلات ناحيه كمر و اجتناب از فعاليتهايي است كه فشار اضافي را به كمر تحميل ميكنند. انجام تمرينهاي زير به پيشگيري از كمردرد كمك ميكند.

حركت اول: يك سمت بدن را روي زمين قرار دهيد به طوري كه پاها، مفاصل ران و شانههايتان در يك خط مستقيم باشند. به ساعد تكيه كنيد، طوري كه آرنج شما زير شانه روي زمين قرار گيرد. سپس لگن خود را از زمين بلند كنيد و 15 ثانيه تعادل خود را حفظ كنيد. سپس به آهستگي لگن خود را روي زمين برگردانيد. اين حركت را در طرف مقابل نيز تكرار كنيد. سعي كنيد زمان بالا نگه داشتن لگن را به يك دقيقه برسانيد. اگر انجام اين حركت برايتان دشوار است، با خم كردن زانوها و مفاصل ران به اندازه 45 درجه ميتوانيد از سختي اين حركت بكاهيد.

حركت دوم: روي زمين به شكم دراز بكشيد و 5 دقيقه به همين حالت بمانيد. اگر برايتان سخت است، ميتوانيد يك بالش زير شكمتان قرار دهيد. اين كار باعث برطرف شدن كمردرد شما ميشود. هر وقت توانستيد بدون استفاده از بالش به شكم دراز بكشيد، ميتوانيد بقيه اين حركت را دنبال كنيد. پس از آن كه 5 دقيقه به شكم دراز كشيديد، آرنجهاي خود را روي زمين گذاشته و براي 5 دقيقه ديگر به ساعدهاي خود تكيه كنيد. سپس براي مدت يك دقيقه به حالت درازكش اول برگرديد و پس از آن در حالي كه ران خود را به زمين چسباندهايد، دستهايتان را به جلو بكشيد و از هم باز كنيد. يك ثانيه در اين وضعيت بمانيد و سپس به حالت درازكش اوليه برگرديد. اين حركت را 4 نوبت و در هر نوبت 10 بار تكرار كنيد. در هنگام انجام اين حركت نبايد دردي را در پاهايتان حس كنيد ولي احساس درد در قسمت تحتاني كمر طبيعي است.