اگر قند خونتان بالا است و می خواهید قند خونتان را کاهش دهید ، توصیه می کنیم این ورزش های را انجام دهید تا قند خون شما کاهش پیدا کند و ...بدنسازی در كنار ورزش ایروبیك بهترین شیوه برای كاهش قندخون در افراد مبتلا به دیابت است.قند بهترین سوخت برای ماهیچههاست. در ورزش ایروبیك قند بالایی میسوزد و بدنسازی نیز به افزایش بافت عضلانی كمك میكند. این دو ورزش در كنار هم میتواند سبب كاهش قندخون شود.محققان در بررسیهای خود از گروههای داوطلب خواستند یك دسته تنها ایروبیك یك دسته تنها بدنسازی و یك دسته هر دو را انجام دهد. دسته چهارم نیز هفتهای یك بار ریلكسیشن و تمرینهای كششی انجام میداد نتایج نشان داد افرادی كه ایروبیك و بدنسازی را با هم انجام میدادند قندخون و وزنشان كاهش قابلتوجهی پیدا كرد.در میان این افراد 41درصد داروی ضددیابت كمتری مصرف كردند و قندخونشان كمتر بالا رفت در مقابل این رقم در كسانی كه تنها بدنسازی انجام دادند 26 و در كسانی كه تنها ایروبیك انجام داده بودند 29 و در گروه چهارم 22 درصد بود. طبق مقالهای كه در مجله Association medical americane منتشر شده است تنها 9 ماه انجام این دو ورزش و 3 بار در هفته هر بار 45 دقیقه برای كاهش وزن و قندخون كافی است.