وضعيت قرارگيري بدن
با قامتي مستقيم و با شانههايي رها گام برداريد. گوشها بايد بالاي مفصل شانه قرار داشته باشند و چانه به موازات زمين باشد. هنگام راه رفتن، نگاهتان را به جلو (در فاصله حدود 5 متري) بدوزيد و ستون فقراتتان را قائم نگه داريد و به جلو يا طرفين نچرخانيد.

شانه
بگذاريد شانههايتان همراه با نوسان بازوهايتان تکان بخورند. سعي نکنيد شانههايتان را به طرفين يا جلو بچرخانيد.

لگن و بخش پايين شکم
عضلات بخش پاييني شکمتان را اندکي سفت نگه داريد و نگذاريد آويزان باشند. در يک پيادهروي طبيعي، لگن شما بايد بهطور طبيعي و بدون حرکات جانبي نوسان داشته باشد. مفصل لگنتان نبايد بچرخد يا احساس درد و فشار داشته باشد.

رانها
عضلات ران بايد شل باشند. هنگام گام برداشتن اين عضلات را سفت نکنيد.

زانوها
زانوهاي شما بايد، بدون خم شدن، زير بدنتان قرار گيرند. اگر همه چيز در پيادهروي شما درست باشد، اين وضعيت به طور طبيعي در زانوهايتان ايجاد خواهد شد.

گامها
با گامهايي کوتاه و سريع، طوري که مسافت بيشتري از گامتان در عقب بدن باشد (نه جلوي آن)، حرکت کنيد. سعي نکنيد گامهاي بلندي برداريد و بگذاريد پاي جلوييتان تقريبا زير بدنتان روي زمين باشد.

سرشانه
شانههاي شما، بهخصوص عضلات دراز ميان مفاصل گردن و شانهتان، بايد رها و شل باشند.

بازوها
در پيادهروي، هنگام عقب و جلو بردن بازوهايتان، آرنجهايتان بايد با زاويه 85 درجه خمشده باشد. بازوهايتان را نزديک بدن نگاه داريد و نگذاريد از بدن فاصله بگيرند.

کمر
کمرتان را حتيالمقدور صاف و مستقيم نگهداريد. در حال پيادهروي، پشتتان را به عقب متمايل نكنيد و قوس کمرتان نبايد بيش از حد افزايش يابد.

دستها
پنجه دستهايتان را به آرامي مشت کنيد. مچها و انگشتهايتان نبايد آويزان باشند. دستهايتان را با نيرويي مساوي در 2 طرف به موازات ستون فقراتتان به عقب و جلو ببريد. دستها نبايد بيش از 5/12 سانتيمتر در جلو از قفسه سينه فاصله بگيرند.

پاها
بر غلتيدن پا (از پاشنه تا پنجه) هنگام گام برداشتن، متمرکز شويد. در حالي که بخش جلويي پايتان رو به بالاست، پايتان را از عقب پاشنه روي زمين بگذاريد و بعد، با فشردن انگشتان پا که در حالتي کاملا خمشده قرار دارند، قدم برداريد.