بدنسازي در كنار ورزش ايروبيك بهترين شيوه براي كاهش قندخون در افراد مبتلا به ديابت است.قند بهترين سوخت براي ماهيچههاست. در ورزش ايروبيك قند بالايي ميسوزد و بدنسازي نيز به افزايش بافت عضلاني كمك ميكند.

اين دو ورزش در كنار هم ميتواند سبب كاهش قندخون شود. محققان در بررسيهاي خود از گروههاي داوطلب خواستند يك دسته تنها ايروبيك يك دسته تنها بدنسازي و يك دسته هر دو را انجام دهد. دسته چهارم نيز هفتهاي يك بار ريلكسيشن و تمرينهاي كششي انجام ميداد نتايج نشان داد افرادي كه ايروبيك و بدنسازي را با هم انجام ميدادند قندخون و وزنشان كاهش قابلتوجهي پيدا كرد.

در ميان اين افراد 41درصد داروي ضدديابت كمتري مصرف كردند و قندخونشان كمتر بالا رفت در مقابل اين رقم در كساني كه تنها بدنسازي انجام دادند 26 و در كساني كه تنها ايروبيك انجام داده بودند 29 و در گروه چهارم 22 درصد بود. طبق مقالهاي كه در مجله Association medical americane منتشر شده است تنها 9 ماه انجام اين دو ورزش و 3 بار در هفته هر بار 45 دقيقه براي كاهش وزن و قندخون كافي است.