جواهری همچنین از برخورد با یک واحد صنفی در شهرستان شهریار استان تهران که مرغهای تاریخ مصرف گذشته را به صورت جوجه کبابی توزیع میکرد خبر داد و افزود: این واحد صنفی که قبل از آغاز سال جدید با آن برخورد شد، مرغهای تاریخ مصرف گذشته را به صورت جوجه کبابی درآورده بود و به رستورانها و غذاخوریها توزیع میکرد.
رئیس گشتهای مشترک نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: پرونده این واحد صنفی نیز در دست رسیدگی است و قاطعانه با این دست از اصناف برخورد میشود.