زندگی توی شهر کوچکی در نروژ یک کمی عجیب است !

این شهر سرزمین خرس های قطبی است و

برای همین همه مردم این شهر همیشه با خودشان اسلحه حمل می کنند.

از همه عجیب تر اینکه هیچ کس حق ندارد در این شهر بمیرد و دفن بشود.

چون دمای خاکش خیلی سرد است و اجساد در آن تجزیه نمی شوند.


مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش