امروز آرزویم این بود

صبح با صدای زنگ در بیدار شوم

پستچی باشد

برایم با پست سفارشی بسته ای رسیده باشد

کاغذ را امضا کنم و بسته بزرگ را تحویل بگیرم

بسته را باز کنم و

تو در آن باشی...مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش