چگونه پياده روی گروهی را آغاز کنيم:آغاز کردن تيم پياده روی نيازمند چيز زيادی نيست. خيلی راحت اين موضوع را به ديگران بگوئيد و تيمتان را سازمان دهيد. به زودی به سمت داشتن زندگی سالمتر حرکت خواهيد کرد.


اين موضوع را به ديگران بگوئيد.با اعضاء خانواده، دوستان، همسايهها و همکاران صحبت کنيد. احتمالاً افرادی دوروبرتان هستند که آماده هستند کفشهای مخصوص پياده روی را به پا کنند و همراه شما باشند.

سازماندهیهنگامی که اعضاء تيم شما جمع شدند، جلسهای تشکيل دهيد. به گرمی با اعضاء گروه احوالپرسی کنيد و از همه بخواهيد نام، آدرس، شماره تلفن و ايميل خود را در اختيارتان بگذارند تا در موقع لزوم بتوانيد با آنها تماس بگيريد. سپس کار خود را آغاز کرده، اين موارد را نوشته و در موردش صحبت کنيد:هر چند وقت يکبار پياده روی کنيد.- کی و کجا يکديگر را ملاقات کنيد.- در فضاهای داخل يا خارج از خانه پياده روی کنيد.- در مواقعی که شرايط آب و هوايي خوب نيست، چه کنيد.- مسير پياده روی- سرعت پياده روی- مسافت پياده رویاگر گروهی با اهداف تناسب اندامی متفاوت داريد، گروه خود را بر پايهی سطح تناسب اندام، اهداف تناسب اندامی، حضور و ديگر عوامل، به گروههای کوچکتر تقسيم کنيد.

حفظ سرعتهنگامی که روال پياده روی گروه را پايهريزی کرديد، به دنبال روشهايي برای تحريک انگيزه باشيد. ممکن است برای تيم خود، نامی برگزينيد، يا يک آرم گروهی طراحی کنيد، در انجمنهای خيريه گروههای پياده روی شرکت کنيد يا اهداف مشخص را برای افزايش زمان و شدت پياده روی پیريزی کنيد.صميميت گروه و موفقيتی را که با ديگران تقسيم و تجريه میکنيد، میتوانند به شما در مسيرتان به سمت افزايش سلامتی کمک کنند.

کفشهای مخصوص پياده رویکفشهای مخصوص پياده روی مشخصههايي دارند که ديگر کفشها ندارند. اينجا در میيابيد که چگونه کفش مناسب را بيابيد و چگونه بهترين اندازه را پيدا کنيد.کفشهايي که برايتان راحت هستند و اندازهی پايتان هستند از صدماتی از قبيل تاول زدن و پينه بستن جلوگيری میکنند. کفشهايي که اندازهی پايتان هستند میتوانند به شما در دنبال کردن برنامه پياده روی کمک کنند. اما همهی کفشها يکسان و اندازهيشان مساوی نيستند. مشخصهها را بيابيد و کفش اندازه دقيق پايتان را پيدا کنيد.

در جستجوی مشخصههای مفيداين که يک کفش چگونه ساخته میشود، کارکرد واندازهی کفش را تحت تأثير قرار میدهد. دانستن اجزاء پايهای يک کفش مخصوص پياده روی میتواند به شما در دسته بندی مدلهای موجود کمک کند.تذکر: همهی کفشهای مخصوص پياده روی قوس و لايههای ژلهای ندارند، اگر چه مشخصههايي دارند که استحکام و اصطحکاک را در بردارند.

شکل پاهايتان را در نظر بگيريدپاها شکلها و اندازههای متفاوتی دارند، براي اينکه مشکلات دردناکی نداشته باشيد، هنگام خريد يک جفت کفش پياده روی، شکل و اندازهی پاهايتان را در نظر بگيريد.

عرض و طولکفشهايي که خيلی باريک يا خيلی گشاد هستند باعث تاول و پينههای دردناکی میشوند. به علاوه، قسمت جلويي کفش که فضای کافی برای انگشتان پا ندارد، میتواند باعث وخيمتر شدن اختلالات پا از قبيل قوز شست پا و انگشتان چکشی شود.

نوع قوستراز ظريف استخوانها، ماهيچهها، رباطها، و زردپیها پای شما، قوسهای متاتارسی جانبی و طولی را شکل میدهند. هنگامی که پياده روی میکنيد، اين قوسهای قابل انعطاف و ارتجاعی کمک میکنند که وزن بدنتان بر روی پاهايتان تقسيم شود. قوسهای پای شما نقش مهمی در وفق دادن سطوح مختلفی که بر روی آنها راه میرويد با بدنتان دارند.کفشی را انتخاب که موافق نوع قوس شما است. در کل، پای شما جزء يکی از اين سه دسته زير میباشد.

پايي با قوس خنثیپاهای شما نه خيلی کم قوس و نه قوسشان زياد است. به دنبال کفشهايي با کفهای ميانی محکم، مستقيم به سمت کفهای نيم قوسدار باشيد (منظور از کف، شکل کف پا است.) و همچنين دنبال کفشهايي با استحکام متوسط باشيد.

کم قوس يا پا صافقوسهای کم يا پاهای صاف باعث فشار ماهيچهای و مشکلات مفصلی در پاها و زانوهايتان میشوند چرا که پاهای شما نمیتوانند به خوبی بدنتان را حمايت کنند. دنبال کفشی با کنترل سرعت باشيد تا بتوانيد پای خود را ثابت نگهداريد.پاهايي با قوس زيادقوسهای زياد منجر به رگ به رگ شدگی در مفاصل و ماهيچهها میشوند و به پاهايتان به اندازهی کافی شوک (تکان) داده نمیشود. به دنبال کم کردن فشار بر روی پاهايتان بگذاريد تا کمبود جذب شوک طبيعی را جبران کنيد.در مورد نوع پايتان اطمينان نداريد؟ پايتان را در آب فرو بريد و روی تکهای از مقوا گام برداريد. ردپايتان را ببنديد. اگر میتوانيد قسمت زيادی از ردپايتان را ببينيد، پس احتمالاً قوس پايتان کم است. اما اگر قسمت کمی از پايتان را ببينيد، احتمالاً قوس پايتان زياد است.میتوانيد برای داشتن نوع (شکل) پايتان به کفشهای قديمی خود رجوع کنيد. هنگامی که میخواهيد يک جفت کفش جديد بخريد، کفشهای قديمی خود را همراهتان ببريد. بيشتر فروشندگان حرفهای کفش میتوانند بر پايه کفشهای قديميتان، شما را راهنمايي کنند که چه کفشی بخريد.بهترين سايز را خريداری کنيد.بهترين روش جستجوی راحتی و اندازهی مناسب است نه طرح زيبا. اگر کفش شما پايتان را میزند، يا آن را اذيت میکند در اين صورت طرح کفش مهم نيست. در اينجا چند پيشنهاد در مورد انتخاب کفش مخصوص پياده روی ارائه شده است:

¾ هنگامی که پياده روی میکنيد همان جورابهای قديمی را بپوشيد يا آن جورابها را با خود به مغازه ببريد¾کفشهايتان را از مغازههای لوازم ورزشی بخريد يا در فروشگاههايي که در آنها حق انتخاب زيادی داريد (کفشهای زيادی برای انتخاب وجود دارد) خريد کنيد.¾از فروشنده بخواهيد هر دو پايتان را اندازه بگيرد، خودتان هم آنها را اندازه بگيريد يا از دوست يا يکی از اعضاء خانواده بخواهيد به شما کمک کند. برای اين که اندازهگيری دقيقی داشته باشيد هنگام اندازهگيری بايستيد.¾ اگر يکی از پاهايتان از ديگری بزرگتر است، کفشی را امتحان کنيد که اندازهی پای بزرگترتان است.¾ هر دو پای کفش را امتحان کنيد و اندازههايشان را چک کنيد. انگشتان پايتان را تکان دهيد. اگر بين بلندترين انگشت پا و ته كفشحداقل نيم اينچ فاصله نيست ( تقريبآ"عرض انگشتان) سايز بزرگتر را امتحان كنيد.¾ اگر بالا يا کنارههای کفشتان اذيتتان میکند، کفش بزرگتر يا عريضتری را امتحان کنيد.

¾ اطمينان حاصل کنيد که کفش به اندازهی کافی عريض است. کنارههای کفش نبايد تنگ باشند بلکه بايد راحت باشند. اگر خانمی هستيد که پاهايتان پهن است، کفش مخصوص آقايان و پسران را هم در نظر داشته باشيد، که پاشنه و گوی پايشان بزرگتر است.¾ قبل از خريد کفشها، با آنها قدم بزنيد بايد در همان لحظه با آنها احساس راحتی کنيد. اطمينان حاصل کنيد که پاشنهی پايتان در کفش راحت است و در کفشتان هنگام پياده روی ليز نمیخوريد.

برای جلوگيری از آسيب کفشهای کهنه را کنار بگذاريدهمهی کفشهای مخصوص پياده روی سرانجام کهنه میشوند و حتی اگر هنوز هم در آنها احساس راحتی میکنيد، ممکن است به اندازهی کافی حرکت را جذب نکنند. به وضعيت کفشهايتان دقت کنيد. اگر کف آن پوسيده يا کهنه است، وقت آن است که جفت جديدی را خريداری کنيد.

تصميم درستی بگيريد. (تصميم آگاهانهای بگيريد)کفشهای نامناسب باعث ايجاد مشکلات زيادی میشوند. حالا که میدانيد به دنبال چه مشخصههايي باشيد، میتوانيد با اطمينان خريد کنيد. کفشهايي را بپوشيد که راحت هستند و دقيقاً مناسب پياده روی هستند و جايي برای نگرانی ندارند.