این نکته راجع به ورزش کردن بسیار عجیب می باشد ، آیا ازاین نکته اطلاعی دارید .متخصصان دانشگاه كامپیناس در برزیل خاطرنشان كردند كه ورزش حساسیت اعصابی را كه در كنترل احساس سیری نقش دارند، تحریك و احیا میكند كه در نتیجه آن میل به غذا خوردن كاهش مییابد و در نهایت به كاهش وزن كمك میكند.


به گفته كارشناسان بهداشت عمومی، افزایش نرخ چاقی هم اكنون به یكی از مهمترین پدیدههای مهم و نگران كننده بالینی ـ همهگیرشناسی تبدیل شده است.


فاكتورهایی مثل تغییر در عادات تغذیهای و زندگی كم تحرك و كم فعالیت نقش مهمی در شیوع چاقی دارند.مصرف زیاد و افراطی چربی باعث بروز خطاهایی در سیگنال دهی نورونهایی میشود كه نقش كنترل احساس سیری را در منطقه هپیوتالاموس مغز بر عهده دارند. این خطاها منجر به مصرف بی رویه و كنترل نشده غذاها میشود كه پیامد آن «چاقی» است.