روبانهای آگاهیدهنده


حتما روبانهایی را که به صورت نمادین برای ابراز حمایت و پشتیبانی در مورد بیماریها و یا موضوعات مختلف دیگر ، توسط افراد مختلف به شکلهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند ، دیدهاید.
روبان قرمز ایدز و یا روبان صورتی سرطان سینه ، از مشهورترین این روبانهای «آگاهیدهنده» هستند.

این روبانها در غرب و در کشورهای آمریکا ، کانادا ، انگلیس و استرالیا به فراوانی از سوی گروههای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. مردم این روبانها را در روزهای و مناسبتهای خاص به لباسشان وصل میکنند و یا به چیزهایی مثل آنتن اتوموبیلها ، میبندند. گاهی هم روبانهای بسیار بزرگی تهیه میشوند که افراد آنها را از مثلا از درختها و پلها آویزان میکنند.

روبانها به صورت برچسب و همچنین آهنربایی هم تهیه میشوند که به این ترتیب می توانند به وسایل نقلیه متصل شوند.

در زیر لیست جالبی از روبانهای آگاهیدهنده را خواهید دید: