باحضور اعضای شورای فرهنگ عمومی یازدهمین ود وازد همین نشست شورای فرهنگ عمومی برگزارشد . خبر شهر به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی ، درمورخه بیست ویکم اسفند ماه از ساعت سیزده و باحضوراعضای شورای فرهنگ عمومی دوجلسه شوای فرهنگ عمومی باقرائت آیاتی ازکلام الله مجید توسط حجت الاسلام رضازاده عضو شورا آغاز ودرادامه سلیمانی رئیس اداره ودبیرشورا با قرائت فرازی از وصیت نامه شهید مجید نوری آشتیانی به ذکر بندهای دستورجلسه دردوبخش پرداخت. گروسی نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی وعضوشورا ، ضمن تسلیت ایام فاطمیه وتحقق اهداف سال فرهنگ واقتصاد باتوجه به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری که همت مسئولین نظام رامی طلبد تادرقالب مصوبات اجرائی گردد ودرحوزه شورای فرهنگ عمومی نیازمند آسیب شناسی میباشد ومیبایست فرهنگ غنی اسلامی راترویج داده وبا بهره وری از فرمایشات واحادیث ائمه اطهار درسبک زندگی اسلامی درحوزه فرهنگ واقتصاد درسال آینده خدمت به مردم راسرلوحه امورمنظورنمائیم . پس ازبحث وبررسی بندهای دستورجلسه درخصوص تمیدات لازم توسط دستگاههای فرهنگی جهت استقبال از مسافرین وگردشگران درایام عید نوروز مقررشداداره میراث فرهنگی وگردشگری نسبت به تهیه نقشه شهریار برای توزیع بین مسافران نوروزی اقدام نماید . همچنین آموزش وپروش شهرستان شهریار نیز جهت اسکان مسافران نوروزی پیش بینی های لازم رابعمل آورد . حجت الاسلام سالمی امام جمعه ورئیس شورای فرهنگ عمومی نیز دربیاناتی باانتظارازاعضای شورامبنی برفرهنگ سازی و تشکیل اتاق فکر ، برگزاری جلسات ومدنظر داشتن ایام فاطمیه ورعایت شعائر اسلامی درآغاز سال جدید راخواستارشدند . [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]