حركات كششی، گردش خون عضلات را افزایش میدهد و آنها را برای حركات بعدی آماده میكند. هنگام انجام این حركات باید ظرفیت نهایی كشش خود را پیدا كنید و از آن جلوتر نروید چرا كه زیادهروی باعث آسیبدیدگی عضله میشود. فقط تا جایی پیش بروید كه احساس راحتی دارید و دردی حس نمیكنید. حركات كششی دستها علاوه بر آن كه اندامهای فوقانی را برای حركات بعدی آماده میكند باعث ورزیدگی دستها شده و انجام فعالیتهای روزمره را آسانتر مینماید. تمركز حركات كششی زیر بر عضلات بازو و ساعد است.

حركت اول: پشت به یك در باز بایستید و با دست لبه در را از عقب بگیرید، طوری كه شست شما رو به سمت پایین قرار گیرد. حالا به آهستگی دست خود را به سمت بالا حركت دهید تا وقتی كشش را در قسمت جلوی بازو احساس كنید. 30 ثانیه در همین وضعیت بمانید. این حركت بیشتر روی كشش عضله دوسر تمركز میكند. این حركت را 5 بار برای هر دست تكرار كنید.حركت دوم: یكی از دستها را بالای سر برده و آرنج خود را خم كنید تا انگشتان شما به پشت سرتان در فاصله بین كتفها برسند. با استفاده از دست مخالف سمت خارجی آرنج را گرفته و بكشید تا كشش را در پشت بازو یعنی محل قرارگیری عضله 3 سر احساس كنید. 30 ثانیه در این حالت بمانید. این حركت را 5 بار برای هر دست تكرار كنید.
حركت سوم: این حركت كششی ساده برای به آرامش درآوردن عضلات ساعد بسیار مفید است. كافی است با یكی از دستهای خود انگشتان دست دیگر را به سمت عقب فشار دهید. با انجام این حركت باید بتوانید كشش را در جلوی ساعد احساس كنید. 30 ثانیه حالت كشش را حفظ كنید. این حركت را 5 بار برای هر دست انجام دهید.