با عرض سلام یکی از افراد موفق شهریار اقای حمید سلیمانی مدیر سایت شهریاریها و مدیر فنی همین سایت است.