پول خود را به شادی های کوچک اما پرتعداد اختصاص بدهید تا اینکه ان را خرج یک شادی بزرگ کنید...

افرادی که تفریحات پر تعداد اما کم هزینه ای مثل پیک نیک رفتن در برنامه هایشان است از افرادی که در طول سال صبر می کنند تا اگر شد یک بار در سال به یک سفر گران قیمت بروند

رضایت بیشتری از زندگی دارند...مرکز انجمن های تخصصی گنجینه د انش