ضرب المثل سیبیلش اویزونه از زمان شاه عباس مونده...

اون موقع ها سیبیل نقش مهمی برای مرد ها داشت.

تمام شاهان و مردان هر روز صبح برای زیبایی و ابهت سیبیلشون رو با روغن براق می کردند.

اگ یک اتفاقی می افتاد و کسالتی به وجود میامد از روی سیبیلشون می فهمیدند طرف حال خوشی ندارد...